ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนนำครู นักเรียน ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ วันที่ 5ธันวาคม 2553 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thai-school.net/wanarat

ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางบัวฉิม โสภา นางสาวลัดดาวัลย์ วันสนุก และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ

นายนพรัตน์ ส่วนบุญ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน"

นายนพรัตน์ ส่วนบุญ  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน"
นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน" สาขา ทางด้านการศึกษา ประจำปี พุทธศักราช 2553 โดยหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ ซึ่งมี รศ.ดร.พิชัย สราญรมย์ ผู้ช่วยอธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 10 วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 ณ ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

นายนพรัตน์ ส่วนบุญ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน"

นายนพรัตน์ ส่วนบุญ  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน"
นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน" สาขา ทางด้านการศึกษา ประจำปี พุทธศักราช 2553 โดยหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ โดยมี รศ.ดร.พิชัย สราญรมย์ ผู้ช่วยอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 10 วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 ณ ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

นายนพรัตน์ ส่วนบุญ รับโล่"เป็นคนดีศรีพุทธศาสน์"

นายนพรัตน์ ส่วนบุญ รับโล่"เป็นคนดีศรีพุทธศาสน์"
นายนพรัตน์ ส่วนบุญ รับโล่ "เป็นคนดีศรีพุทธศาสน์" โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ มอบโล่นี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "เป็นคนดีศรีพุทธศาสน์" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ เป็นคนดีศรีพุทธศาสน์ เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ทำความดี และเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมสิริราชาณุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

รับโล่"เป็นคนดีศรีพุทธศาสน์"ประจำปี 2553

รับโล่"เป็นคนดีศรีพุทธศาสน์"ประจำปี 2553
นายนพรัตน์ ส่วนบุญ รับโล่ "เป็นคนดีศรีพุทธศาสน์" โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ มอบโล่นี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายนพรัตน์ ส่วนบุญ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ "เป็นคนดีศรีพุทธศาสน์" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ เป็นคนดีศรีพุทธศาสน์ เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ทำความดี และเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมสิริราชาณุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

รับโล่รางวัลเกียรติยศ "เพชรเสมา" สาขาผู้บริหารสถานศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2552

รับโล่รางวัลเกียรติยศ "เพชรเสมา" สาขาผู้บริหารสถานศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2552
นายนพรัตน์ ส่วนบุญ รับโล่รางวัลเกียรติยศ "เพชรเสมา" สาขาผู้บริหารสถานศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2552 จาก ดร.สมชาย เทพแสง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนิตยสารศูนย์ข่าววิทยุและโทรทัศน์ ร่วมกับสโมสรนักบริหาร และหนังสือพิมพ์ตำรวจพัฒนา จัดพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ "เพชรเสมา" ณ ห้องฉัตรทอง สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง)เทเวศร์ วันที่ 3 เมษายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป เพื่อยกย่องผู้ที่ทำประโยชน์ทางด้านการศึกษาและพัฒนาการศึกษา เพื่อสนับสนุนบุคคลที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมบุคลากรของชาติที่สร้างผลงานดีเด่นทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติมาโดยตลอด

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สารประชาสัมพันธ์ รางวัล และเกียรติบัตรที่ได้รับ โล่รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบ การจัดการกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีอย่างยั่งยืน (School Model Winner) โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “เด็กไทยหัวใจรีไซเคิล”โดยบริษัทเต็ดตราแพ้ค(ไทย)จำกัด ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทแก้วกรุงไทย จำกัด ได้จัดประกวด “โรงเรียนต้นแบบการจัดการกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้เห็นคุณค่าของการ “แกะ –ล้าง-เก็บ” กล่องเครื่องดื่มยูเอชที และรวบรวมส่งไปยังร้านรับซื้อของเก่า เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รับรางวัลในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2551ที่ อิมแพค เมืองทองธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวีณารัตน์ พรมมา เกียรติบัตรโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สาธารณสุขในสถานศึกษา (คบส.โรงเรียน, อย.น้อย) ในการเข้าร่วมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สาธารณสุขในสถานศึกษา (คบส.โรงเรียน,อย.น้อย) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546-ปัจจุบัน โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ปีการศึกษา 2546 วันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ได้รับเกียรติบัตร จาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีผลการดำเนินงาน อยู่ใน ระดับ ดีมาก ปีการศึกษา 2548 วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ได้รับเกียรติบัตร จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีผลการดำเนินงาน อยู่ใน ระดับ ดี ปีการศึกษา 2549 วันที่ 1 มีนาคม 2550 ได้รับเกียรติบัตร จาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีผลการดำเนินงาน อยู่ใน ระดับ ดีมาก ปีการศึกษา 2550 ในวันที่ 1พฤษภาคม 2550 ได้รับเกียรติบัตร จาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีผลการดำเนินงาน อยู่ใน ระดับ ดีเยี่ยม เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด ในการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดแพร่ รับรางวัลในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2551 ที่ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวีณารัตน์ พรมมา โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย และประถมศึกษา ในการประเมินคุณภาพ ภายนอกในรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2550 เป็นต้นมาโดยได้ผ่านการประเมินคุณภาพ ในระดับ ดี เกียรติบัตรชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้ากิจกรรมโครงการ แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ของสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประจำปีการศึกษา 2551ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้ากิจกรรมโครงการ สร้างภาพลักษณ์ไทยจังหวัดแพร่ ประจำปี 2551 โดยสำนักงานสภาวัฒนธรรม จังหวัดแพร่ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเม่น สภาวัฒนธรรมตำบลดอนมูล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล และวัดวุฒิมงคล (วัดร้องแหย่ง) ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2551ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2549 ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ โดยได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2การแข่งขันทักษะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2549โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา14 กุมภาพันธ์ 2549 เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 - ปัจจุบันโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2548 โรงเรียนรับเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ ทอง จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ในวันที่ 11 มกราคม 2551 โรงเรียนรับเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ ทอง จากอธิบดีกรมอนามัย เกียรติบัตรชนะเลิศ โครงการธนาคาร ขยะรีไซเคิล โรงเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงการธนาคาร ขยะรีไซเคิลของสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำปี 2551รับรางวัลในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2551 ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวีณารัตน์ พรมมา สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา) Email mailto:-padangschool@hotmail.com ฉบับแนะนำเว็บไซต์ และรางวัลที่ได้รับ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา) http://www.thai-school.net/wanarat sounboonblogger http://sounboonblog.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น: